Scroll to top
en el

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην SEMITRON AE.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων σας γίνεται με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία, επιμέλεια και ευθύνη για τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία τα οποία δηλώνετε ότι είναι ακριβή και αληθή.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της αίτησής σας για να εργαστείτε στην SEMITRON AE, θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες -συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων- που έχετε υποβάλει σε εμάς με τους εξής τρόπους:

α. μέσω του βιογραφικού και της τυχόν συνοδευτικής επιστολής που εσείς έχετε συντάξει

β. μέσω της φόρμας προσωπικών στοιχείων που συμπληρώνετε στην ιστοσελίδα μας

γ. μέσω των πληροφοριών που κοινοποιείτε σε εμάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο υποψήφιος που κοινοποιεί δεδομένα τρίτων προσώπων οφείλει να έχει ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά για την παρούσα πολιτική επεξεργασίας και διατήρησης δεδομένων και να έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη τους.

 

 1. Στοιχεία εταιρίας – Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο SEMITRON AE με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 094450220 και αριθ. ΓΕΜΗ 038327705000  και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310796963 και e-mail επικοινωνίας info@semitron.gr («η Εταιρεία»).

Για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων σας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο e-mail επικοινωνίας dpo@semitron.gr.

 

 1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων είτε απευθείας από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εταιρειών ευρέσεως εργασίας. Δεν αποσκοπούμε στη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα υγείας).

Κατ’ εξαίρεση, θα χρησιμοποιήσουμε τυχόν τέτοια δεδομένα για να εξετάσουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε σε ειδικές προσαρμογές κατά τη διαδικασία συνέντευξης ή/ και πρόσληψης.

 

 1. Σκοπός και Νομιμότητα Επεξεργασίας

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η αξιολόγηση υποψηφίων εργαζόμενων και η ανεύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας στην Εταιρία.

Η Εταιρία προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη, με σκοπό την κατά την εκτίμησή της αξιολόγηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και καταλληλότητά σας ως υποψήφιοι εργαζόμενοι για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται ή εκτιμά η Εταιρία για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την διερεύνηση της πιθανότητας να εργαστείτε στην Εταιρία (άρθρο 6 παρ. 1β Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ).

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που η Εταιρία μας σας επιλέξει για την πλήρωση κάποιας θέσης εργασίας.

 

 1. Πρόσβαση στα δεδομένα

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία και σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Έτσι, είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση τόσο η εταιρεία που συντηρεί την ιστοσελίδα αυτή όσο και τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα (σύμβουλοι εύρεσης προσωπικού) στα οποία η Εταιρία, δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό μας και, στο πλαίσιο των εργασιών που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και κάλυψη εκάστης θέσης εργασίας ή για άλλες θέσεις εργασίας που ενδεχομένως προκύψουν και ταιριάζουν στην εμπειρία και στα προσόντα σας, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με τις εν λόγω θέσεις. Οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας δεσμεύονται συμβατικά να την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

 1. Διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς δεν διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ.

Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται ασφαλώς και με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους εγκατεστημένους εντός Ε.Ε. διακομιστές της Εταιρείας/ή και Συνεργατών της επιφορτισμένων με παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, και σε ορισμένες περιπτώσεις σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των Εγκαταστάσεών μας.

 

 1. Ασφάλεια των δεδομένων

Έχουμε λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, αλλοίωση ή κοινοποίηση και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους εργαζομένους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά.

Δε δύναται όμως η Εταιρία να εγγυηθεί  την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω του εταιρικού ιστότοπου, ούτε μέσω συνδεόμενων ιστότοπων ή εφαρμογών. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβαση και αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους.

 

 1. Επιπρόσθετες πληροφορίες

Αν δεν προσκομίσετε όταν σας ζητηθεί, επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για εμάς προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας, όπως αντίγραφα πιστοποιήσεων ή προηγούμενης εργασίας, δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην εξέταση της αίτησής σας.

 

 1. Διατήρηση

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα, το Βιογραφικό Σημείωμα, και η Συνοδευτική Επιστολή πρόκειται να διαγραφούν, εφόσον ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης.

Ο εύλογος αυτός χρόνος επιλέχθηκε με βάση το έννομο συμφέρον των μερών, τη λήψη μέτρων για την ανταπόκριση της Εταιρίας στην αίτησή σας και τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος (άρθρο 6 παρ. 1 (β) και (στ) Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ). Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος που επιθυμεί να μην τηρούνται τα δεδομένα του για το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής αυτών, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

 

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ηλεκτρονικά ή εγγράφως:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης (ενημέρωση για τα τηρούμενα ΔΠΧ και λήψη αντιγράφων)
 • Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων πληροφοριών στα τηρούμενα ΔΠΧ)
 • Δικαίωμα διαγραφής (διαγραφή δεδομένων ή παύση χρησιμοποίησής τους, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα περιορισμού (υπό τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις)
 • Δικαίωμα φορητότητας (απευθείας διαβίβαση ΔΠΧ σε τρίτο οργανισμό, καθ’ υπόδειξή σας, σε κατάλληλα δομημένο μορφότυπο)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι προς επεξεργασία, υπέρτεροι των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων)
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της SEMITRON στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@semitron.gr. Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, με την επιφύλαξη για μη ικανοποίηση ή μερική ικανοποίηση του δικαιώματος, εφόσον αυτό γίνεται για την τήρηση έννομης υποχρέωσης της Εταιρίας ή για την εξυπηρέτηση των εύλογων έννομων συμφερόντων της (όπως π.χ. σε περίπτωση καταγγελίας τρίτου για την κοινοποίηση των στοιχείων του από τον υποψήφιο ή σε περίπτωση αποστολής εγγράφων με υβριστικό ή παράνομο περιεχόμενο ή σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας μίας επιλογής υποψηφίου). Σε ειδικές περιπτώσεις, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Εφόσον θεωρείτε ότι δεν ικανοποιείστε από την απάντηση μας ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).