Scroll to top
el en

Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.semitron.gr με όλες τις επιμέρους ιστοσελίδες (στο εξής «οι σελίδες») ανήκει στην Εταιρεία «ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο SEMITRON AE με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 094450220 και αριθ. ΓΕΜΗ 038327705000 (εφεξής “SEMITRON” ή  “Εταιρεία”)

Η Εταιρία δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.semitron.gr  με σκοπό να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες κλπ.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.semitron.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της Εταιρείας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να παύσει την επίσκεψη των σελίδων και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου τους.

 1. Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου – Ευθύνη Εταιρίας
 1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού της τόπου, www.semitron.com. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε από λάθη ή παραλείψεις σε αυτά ή λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών ή για αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών.
 2. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα, ωστόσο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.
 3. Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) του παρόντος δικτυακού τόπου (η οποία γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων της Εταιρείας με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης) ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες άλλων εξυπηρετητών (servers), τους οποίους δεν ελέγχει η Εταιρεία. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Εταιρεία για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.semitron.gr.
 1. Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου
 1. Τα περιεχόμενα των σελίδων παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.semitron.com και η Εταιρεία θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, κατά την κρίση της.
 2. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο δικτυακός τόπος www.semitron.gr να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία και διαθεσιμότητα προς τους επισκέπτες/χρήστες. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο semitron.gr.
 3. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.semitron.gr από κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Κατά συνέπεια, κάθε επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.semitron.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.semitron.gr.
 1. Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών
 1. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα, που παρέχονται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη τηρώντας τους παρόντες όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημίας, που μπορεί να επέλθει στην Εταιρεία από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετα στα συναλλακτικά ήθη ή καταχρηστική χρήση τους.
 2. Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την Εταιρία ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  1. η εισαγωγή με οποιονδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.semitron.gr κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, ή η εγκατάσταση κώδικα ή αρχείων προγραμμάτων που θα αλλοίωναν ή θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και της οργάνωσης του δικτυακού τόπου ή που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.semitron.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
  2. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της Εταιρίας και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,
  3. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.
  4. η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.semitron.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρίας ή, τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
 1. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην Εταιρία ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου www.semitron.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/ χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Εταιρία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της, για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε τυχόν ζημία της Εταιρίας.
 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 1. Η Εταιρεία διατηρεί πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, τα οποία οικειοθελώς υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.semitron.gr και διατηρεί το δικαίωμα να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταβιβάσει τα στοιχεία αυτά σε συνεργάτες της με σκοπό την επικοινωνία για την εξυπηρέτηση αιτημάτων προσφοράς. Κάθε επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου www.semitron.gr διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων όπως ορίζονται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Η Εταιρία δηλώνει ότι κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τηρεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation) [Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον νόμο 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016” και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ευθύνης της.
 3. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει την πολιτική απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου») που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα του παρόντος εδώ.
 4. Με σκοπό τη βέλτιστη πλοήγηση στο δικτυακό τόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές εντοπισμού. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας δημιουργείται ένα αρχείο τύπου «cookie». Τα αρχεία τύπου «cookie» καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στο δικτυακό μας τόπο (σελίδες που επισκεφθήκατε, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας κ.λπ.) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο. Το αρχείο «cookie» παραμένει στον υπολογιστή σας για διάστημα 30 λεπτών. Μπορείτε να αποκλείσετε τα αρχεία «cookie» τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησής σας στο διαδίκτυο.
 5. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει την πολιτική cookies («Πολιτική Cookies») που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα του παρόντος  εδώ.
 6. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου www.semitron.gr.
 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και γενικά κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
 2. Κανένα εκ των ανωτέρω δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης (download), μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.
 3. Κατ’ εξαίρεση, ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στον προσωπικό του υπολογιστή ή να εκτυπώσει μεμονωμένα αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση πως δε θα αλλοιωθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 4. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, συνεργατών και φορέων που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.semitron.gr αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία κα προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
 1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών.
 2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.semitron.gr.
 3. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της ή τυχόν καθυστέρηση στην άσκηση αυτών, άπαξ ή επανειλημμένα, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 4. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 5. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 6. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ουδεμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 7. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τις παραπάνω πηγές δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 8. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.